शासकीय जमीन वैयक्तिक /खाजगी संस्था यांना प्रदानाचे आदेश


वाशिम

मालेगाव

रिसोड

मंगरूळपीर

कारंजा

मानोरा