बंद

जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे

जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे

जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे या कार्यक्रमा करिता खालील बाबीकरिता दरपत्रक मागविणे बाबतचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे.

21/09/2018 31/10/2018 पहा (382 KB)