बंद

जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे नीती आयोगा अंतर्गत HD Laproscopic System करिता Generator Set 40 KVA खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे नीती आयोगा अंतर्गत HD Laproscopic System करिता Generator Set 40 KVA खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे नीती आयोगा अंतर्गत HD Laproscopic System करिता Generator Set 40 KVA खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे नीती आयोगा अंतर्गत HD Laproscopic System करिता Generator Set 40 KVA खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत.

28/09/2021 05/10/2021 पहा (220 KB)