बंद

“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम प्रसिधी पत्रक सूचना क्र.-३ जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरनाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविणे बाबत”

“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम प्रसिधी पत्रक सूचना क्र.-३ जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरनाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविणे बाबत”
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम प्रसिधी पत्रक सूचना क्र.-३ जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरनाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविणे बाबत”

“लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम प्रसिधी पत्रक सूचना क्र.-३ जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरनाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविणे बाबत”

12/04/2018 12/06/2018 पहा (71 KB)