बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

आपत्ती व्यवस्थापन राष्ट्रीय / राज्य / जिल्हा कंट्रोल रूम संपर्क क्रमांक
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार हेल्प लाईन नंबर: ०११-१०७८
महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष टेलिफोन क्रमांक -१२२-२२०२९०९० फॅक्सः ०२२-२२०२६७१२
जिल्हा वाशिम, महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष १०७७ टेलिफोन: ०७२५२-२३४२३८