बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्र. तालुका एसटीडी कोड पिन कोड
वाशिम 0७२५२ ४४४५०५
मालेगांव 0७२५४ ४४४५०३
रिसोड 0७२५१ ४४४५०६
मंगरूळपीर 0७२५३ ४४४४०३
मानोरा 0७२५३ ४४४४०४
कारंजा 0७२५६ ४४४१०५