बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी

अ.क्र पद अधिका-याचे नाव
जिल्हाधिकारी मा.श्री हृषीकेश मोडक
अप्पर जिल्हाधिकारी श्री.डी.एस.वानखेडे
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.शैलेश हिंगे
उपजिल्हाधिकारी रोहयो श्री.शैलेश हिंगे
जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री.डी.के.वानखेडे
भूसंपादन अधिकारी श्री.रमेश काळे(प्रभारी)
जिल्हा नियोजन अधिकारी रिक्त
8 अधिक्षक श्री.बी. व्ही.वाहुरवाघ
9 तहसीलदार (महसूल) श्रीमती.शीतल वाणी