बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
मा. श्री.शण्मुगराजन एस. (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233400
श्री.शहाजी पवारअप्पर जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232638
शैलेश हिंगेनिवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
सुहासिनी गोनेवार ( प्रभारी)उपजिल्हाधिकारी महसूलजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
कैलास देवरेउपजिल्हाधिकारी रोहयोजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232858
संदीप महाजनउपजिल्हाधिकारी निवडणूकजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
तेजश्री कोरेजिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234336
सुहासिनी गोनेवारउपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारी-१जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
नितीन चव्हाणउपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारी-२जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
सुनिता अंबरेजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम07252233976

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
प्रकाश राऊतउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय वाशिम07252232082
सखाराम मुळेउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय मंगरूळपीर07253260236
सखाराम मुळे (प्रभारी)उप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय कारंजा07256222500

तहसीलदार वाशीम

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
धीरज मांजरेतहसीलदार कारंजातहसील कारंजा07256222170
ज्ञानेश्वर घ्यारतहसीलदार मानोरातहसील मानोरा07253263246
रवि काळेतहसीलदार मालेगावतहसील मालेगाव07254-231373
अजित शेलारतहसीलदार रिसोडतहसील रिसोड07251-222316
शितल बंडगरतहसीलदार मंगरूळपीरतहसील मंगरूळपीर07253260228
विजय साळवेतहसीलदार वाशिमतहसील वाशिम07252-232008