बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्रीमती. बुवनेश्वरी एस. (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233400
शहाजी पवारअप्पर जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232638
विश्वनाथ घुगेनिवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
कैलास देवरेउपजिल्हाधिकारी रोहयोजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232858
उपजिल्हाधिकारी महसूलजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
राम लंकेउपजिल्हाधिकारी निवडणूकजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
_जिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234336
उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारी-१जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन अधिकारी-२जिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
प्रिया सुळेतहसीलदार (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिमजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234508

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
वैशाली देवकरउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय वाशिम07252232082
राजेंद्र जाधवउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय मंगरूळपीर07253260236
कैलास देवरेउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय कारंजा07256222500

तहसीलदार वाशीम

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
कुणाल झाल्टेतहसीलदार कारंजातहसील कारंजा07256222170
संतोष येवलीकरतहसीलदार मानोरातहसील मानोरा07253263246
दिपक पुंडेतहसीलदार मालेगावतहसील मालेगाव07254-231373
प्रतिक्षा तेजनकरतहसीलदार रिसोडतहसील रिसोड07251-222316
शितल बंडगरतहसीलदार मंगरूळपीरतहसील मंगरूळपीर07253260228
निलेश पळसकरतहसीलदार वाशिमतहसील वाशिम07252-232008