बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
मा.लक्ष्मीनारायण मिश्रा (भा.प्र.से)जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233400
डी.एस.वानखेडेअप्पर जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232638
शैलेश हिंगे (प्रभारी)निवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
शैलेश हिंगेउपजिल्हाधिकारी महसूलजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252233653
सुनील कोरडेउपजिल्हाधिकारी रोहयोजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252232858
शीतल वाणीतहसीलदार (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिमजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234508
सु.ना.गवळीजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम07252233976
डी.के.वानखेडेजिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234336
डी.जी.मोरेनगर पालिका प्रशासनजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम07252234239
भूसंपादन अधिकारीभूसंपादन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकीय भवन वाशिम
उप विभागीय अधिकारी
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
अभिषेक देशमुखउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय वाशिम07252232082
आर.एम. पारनाईकउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय मंगरूळपीर07253260236
डॉ.शरद जावळेउप विभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय कारंजा07256222500
तहसीलदार वाशीम
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
सचिन पाटीलतहसीलदार कारंजातहसील कारंजा07256222170
डॉ सुनील चव्हाणतहसीलदार मानोरातहसील मानोरा07253263246
राजेश वझीरेतहसीलदार मालेगावतहसील मालेगाव07254-231373
राजेश सुरडकरतहसीलदार रिसोडतहसील रिसोड07251-222316
बी. व्ही.वाहुरवाघतहसीलदार मंगरूळपीरतहसील मंगरूळपीर07253260228
बी.डी. अरखरावतहसीलदार वाशिमतहसील वाशिम07252-232008