बंद

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

मुख्य डाक घर

मुख्य डाक घर वाशीम

दूरध्वनी : 07252-233496

नगरपालिका

नगर पंचायत मानोरा

नगर पंचायत मानोरा

दूरध्वनी : 07253-263053

नगर पंचायत मालेगांव

नगर पंचायत मालेगांव

दूरध्वनी : 07254-271248

नगर परिषद कारंजा

नगर परिषद कारंजा

दूरध्वनी : 07256-222026

नगर परिषद मंगरूळपीर

नगर परिषद मंगरूळपीर

दूरध्वनी : 07253-260254

नगर परिषद रिसोड

नगर परिषद रिसोड

Pincode: 444506

नगर परिषद वाशिम

नगर परिषद वाशिम अग्रसेन भवन, नगर परिषदे चौक

दूरध्वनी : 07252232131

बँका

बँक ऑफ बडोदा

बँक ऑफ बडोदा रिसोड रोड वाशिम

दूरध्वनी : 09727169325

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया पाटणी चौक वाशिम

दूरध्वनी : 09168987201

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया पाटणी चौक वाशिम

दूरध्वनी : 07252-232011

बस स्थानक

कारंजा बस स्थानक

कारंजा बस्थानक

दूरध्वनी : 07256-222024

बस स्थानक मंगरूळपीर

बस स्थानक मंगरूळपीर पिन-444403

दूरध्वनी : 07253230344

बस स्थानक मालेगांव

बस स्थानक मालेगांव तहसील कार्यालय जवळ मालेगाव

दूरध्वनी : 07254231368

बस स्थानक वाशिम

एस.टी.डेपो. व्यवस्थापक वाशिम

दूरध्वनी : 7252-235720

रिसोड बस स्थानक

रिसोड बस्थानक

दूरध्वनी : 7251-222336

रुग्णालये

जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम

जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम एमएसईबी ऑफिस वाशिमजवळ

दूरध्वनी : 07252235720

वीज

उपविभाग कार्यालय, मालेगाव

उपविभाग कार्यालय, मालेगाव बस्थानक जवळ

दूरध्वनी : 07254-31009

उपविभागीय कार्यालय करंजा

उपविभागीय कार्यालय करंजा

दूरध्वनी : 7256-222052

उपविभागीय कार्यालय मंगरूपीपीर

उपविभागीय कार्यालय मंगरूपीपीर

दूरध्वनी : 7253-231007

उपविभागीय कार्यालय मनोरा

उपविभागीय कार्यालय मनोरा

दूरध्वनी : 07253-233379

उपविभागीय कार्यालय रीसोड

उपविभागीय कार्यालय रीसोड

दूरध्वनी : 7251-222205

म.रा.विद्युत वितरण कार्यालय वाशीम

म.रा.विद्युत वितरण कार्यालय वाशीम सिव्हिल लाइन -४४४५०५

दूरध्वनी : 07252232184