जनगणना

जनगणना
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
लोकसंख्या प्रमाण डेटा 2011 23/03/2018 डाउनलोड(193 KB)
कारंजा तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(463 KB)
मानोरा तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(461 KB)
मंगरूळपीर तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(463 KB)
रिसोड तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(463 KB)
मालेगाव तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(462 KB)
वाशिम तहसील 23/03/2018 डाउनलोड(463 KB)
वाशिम जिल्हा जनगणना 2011 23/03/2018 डाउनलोड(464 KB)