बंद

“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम करिता लागेल तेव्हा आवश्यकतेप्रमाणे (Need Base) भाडेतत्त्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत’

“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम करिता लागेल तेव्हा आवश्यकतेप्रमाणे (Need Base) भाडेतत्त्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत’
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम करिता लागेल तेव्हा आवश्यकतेप्रमाणे (Need Base) भाडेतत्त्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत’

“कृषिसमृद्धी:समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्प, वाशिम करिता लागेल तेव्हा आवश्यकतेप्रमाणे (Need Base) भाडेतत्त्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत’

25/01/2018 09/02/2018 पहा (497 KB)