बंद

जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती तांत्रिक सहायक(Technical Assistants),बहुकार्य कर्मचारी(MTS) पदासाठी मूळ कागदपत्रासह १८-०३-२०२० रोजी हजर राहणे बाबत.

जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती तांत्रिक सहायक(Technical Assistants),बहुकार्य कर्मचारी(MTS) पदासाठी मूळ कागदपत्रासह १८-०३-२०२० रोजी हजर राहणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती तांत्रिक सहायक(Technical Assistants),बहुकार्य कर्मचारी(MTS) पदासाठी मूळ कागदपत्रासह १८-०३-२०२० रोजी हजर राहणे बाबत.

जणगणना २०२१ करीता १८ महिन्याचे कालावधी करीता कंत्राटी पदभरती तांत्रिक सहायक(Technical Assistants),बहुकार्य कर्मचारी (MTS) पदासाठी मूळ कागदपत्रासह १८-०३-२०२० रोजी हजर राहणे बाबत.

13/03/2020 20/03/2020 पहा (954 KB)