बंद

“जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केन्द्र, वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवाराना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – मंगरुळपीर येथे दि. १२ जानेवारी २०१८ रोजी ‘भव्य रोजगार मेलावा’

“जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केन्द्र, वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवाराना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – मंगरुळपीर येथे दि. १२ जानेवारी २०१८ रोजी ‘भव्य रोजगार मेलावा’
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केन्द्र, वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवाराना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – मंगरुळपीर येथे दि. १२ जानेवारी २०१८ रोजी ‘भव्य रोजगार मेलावा’

“जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन केन्द्र, वाशिम कार्यालयाकडून बेरोजगार उमेदवाराना नोकरी/रोजगाराची सुवर्ण संधी – मंगरुळपीर येथे दि. १२ जानेवारी २०१८ रोजी ‘भव्य रोजगार मेलावा’

10/01/2018 15/03/2018 पहा (2 MB)