बंद

डव्हा येथील नाथनंगे बाबा संस्थान डव्हा ता. मालेगांव या मंदिरावर विजअवरोधक यंत्र बसविण्यात आलेले आहे. परंतु सदर यंत्र सद्य:स्थितीत नादुरुस्त असलयाने यंत्र दुरुस्ती करावयाचे असल्याने सदर यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत दरपत्रक (कोटेशन) सिलबंद पाकीटात सादर करावी.

डव्हा येथील नाथनंगे बाबा संस्थान डव्हा ता. मालेगांव या मंदिरावर विजअवरोधक यंत्र बसविण्यात आलेले आहे. परंतु सदर यंत्र सद्य:स्थितीत नादुरुस्त असलयाने यंत्र दुरुस्ती करावयाचे असल्याने सदर यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत दरपत्रक (कोटेशन) सिलबंद पाकीटात सादर करावी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
डव्हा येथील नाथनंगे बाबा संस्थान डव्हा ता. मालेगांव या मंदिरावर विजअवरोधक यंत्र बसविण्यात आलेले आहे. परंतु सदर यंत्र सद्य:स्थितीत नादुरुस्त असलयाने यंत्र दुरुस्ती करावयाचे असल्याने सदर यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत दरपत्रक (कोटेशन) सिलबंद पाकीटात सादर करावी.

डव्हा येथील नाथनंगे बाबा संस्थान डव्हा ता. मालेगांव या मंदिरावर विजअवरोधक यंत्र बसविण्यात आलेले आहे. परंतु सदर यंत्र सद्य:स्थितीत नादुरुस्त असलयाने यंत्र दुरुस्ती करावयाचे असल्याने सदर यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत दरपत्रक (कोटेशन) सिलबंद पाकीटात सादर करावी.

31/05/2022 06/06/2022 पहा (251 KB)