बंद

शुध्दीपत्रक-जिल्हा जलसंधारण विभाग जिल्हा परिषद (ल पा)वाशिम विभागास मंजूर ज.शि.अ.अंतर्गत नाला रुन्दीकरन व खोलीकरन कामाकरीता यंत्रधारकाकडुन अर्ज मागविने बाबत.

शुध्दीपत्रक-जिल्हा जलसंधारण विभाग जिल्हा परिषद (ल पा)वाशिम विभागास मंजूर ज.शि.अ.अंतर्गत नाला रुन्दीकरन व खोलीकरन कामाकरीता यंत्रधारकाकडुन अर्ज मागविने बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुध्दीपत्रक-जिल्हा जलसंधारण विभाग जिल्हा परिषद (ल पा)वाशिम विभागास मंजूर ज.शि.अ.अंतर्गत नाला रुन्दीकरन व खोलीकरन कामाकरीता यंत्रधारकाकडुन अर्ज मागविने बाबत.

शुध्दीपत्रक-जिल्हा जलसंधारण विभाग जिल्हा परिषद (ल पा)वाशिम विभागास मंजूर ज.शि.अ.अंतर्गत नाला रुन्दीकरन व खोलीकरन कामाकरीता यंत्रधारकाकडुन अर्ज मागविने बाबत.

09/05/2019 11/05/2019 पहा (366 KB)