बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर परिषद, मंगरूळपीर वर्ग – क अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

नगर परिषद, मंगरूळपीर वर्ग – क अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

09/06/2022 15/08/2022 पहा (5 MB)
नगर परिषद, कारंजा वर्ग -ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

नगर परिषद, कारंजा वर्ग -ब अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

09/06/2022 15/08/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२ अंतिम.

01/11/2021 01/11/2022 पहा (9 MB)
संग्रहित