बंद

वीज


उपविभाग कार्यालय, मालेगाव

उपविभाग कार्यालय, मालेगाव बस्थानक जवळ

दूरध्वनी : 07254-31009


उपविभागीय कार्यालय करंजा

उपविभागीय कार्यालय करंजा

दूरध्वनी : 7256-222052


उपविभागीय कार्यालय मंगरूपीपीर

उपविभागीय कार्यालय मंगरूपीपीर

दूरध्वनी : 7253-231007


उपविभागीय कार्यालय मनोरा

उपविभागीय कार्यालय मनोरा

दूरध्वनी : 07253-233379


उपविभागीय कार्यालय रीसोड

उपविभागीय कार्यालय रीसोड

दूरध्वनी : 7251-222205


म.रा.विद्युत वितरण कार्यालय वाशीम

म.रा.विद्युत वितरण कार्यालय वाशीम सिव्हिल लाइन -४४४५०५

दूरध्वनी : 07252232184