बंद

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. २ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचे कार्यालयासाठी पुरवठादार व कंत्राटदार यांचेकडून भाडे तत्वावर वाहने पुरवीण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. २ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचे कार्यालयासाठी पुरवठादार व कंत्राटदार यांचेकडून भाडे तत्वावर वाहने पुरवीण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. २ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचे कार्यालयासाठी पुरवठादार व कंत्राटदार यांचेकडून भाडे तत्वावर वाहने पुरवीण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. २ जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचे कार्यालयासाठी पुरवठादार व कंत्राटदार यांचेकडून भाडे तत्वावर वाहने पुरवीण्याबाबत दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

14/06/2021 17/06/2021 पहा (904 KB)