बंद

रुग्णालये


जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम

जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम एमएसईबी ऑफिस वाशिमजवळ

दूरध्वनी : 07252235720