रुग्णालये


जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम

जिल्हा सामान्य रूग्णालय वाशिम एमएसईबी ऑफिस वाशिमजवळ


दूरध्वनी : 07252235720