बंद

लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामा करिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्या बाबत.

लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामा करिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्या बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामा करिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्या बाबत.

लघु सिंचन विभाग जिल्हा परिषद वाशिम अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामा करिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्या बाबत.

02/02/2018 14/02/2018 पहा (159 KB)